Material

Publication

Project name

Yu-ichi Inoue, Shiko Munakata, Kazuo Yagi

Company

Qu Minmin & Jiang Qian

Origin of company

The Mainland

Next Project